Ontwikkeling richtlijn warmtemeting

schema warmtemeting

Onder de paraplu van Stichting Warmtenetwerk hebben ruim 20 medewerkers van warmtebedrijven, warmteproducenten, afnemers van warmte, meetbedrijven en fabrikanten van warmtemeters de afgelopen maanden gewerkt aan de totstandkoming van een richtlijn warmtemeters. De doelstelling is om deze aan te bieden aan het ministerie van EZK, te transformeren naar officiële “meetcode warmte” en in de warmtewet te laten aanwijzen. 

De op te stellen richtlijn beoogt invulling te geven aan de lagere regelgeving waarnaar de warmtewet verwijst. Door uniformiteit en kwaliteit van warmtemetingen vast te leggen willen we alle stakeholder in de warmteketen dienen: grootverbruikers, kleinverbruikers, afnemers van warmte en van koude. De richtlijn warmtemeting zal tevens een kader bieden voor handhaving zodra deze wordt aangewezen in de warmtewet. Ook in geval van een dispuut met een afnemers over de juiste werking van een warmtemeter zal de richtlijn procedurele helderheid bieden. In verband met de ontwikkeling van slimme meters en de nieuwe AVG wetgeving is ook voor deze ontwikkelingen aandacht in de richtlijn. De afgelopen maanden hebben de werkgroepen meter, meterregister, datamanagement en een ondersteuningsgroep onder aansturing van de stuurgroep gewerkt aan de richtlijn. We hebben daarbij steeds voor ogen gehad dat de richtlijn werkbaar moet zijn. Alle ontwikkelde maatregelen zijn geënt op het bieden van kwaliteit en transparantie met inachtneming van de met de maatregelen gepaard gaande (administratieve) kosten. Inmiddels is een concept richtlijn gereed die momenteel juridisch wordt getoetst. Zodra de richtlijn gereed is, zal deze worden aangeboden aan de directeuren van warmtebedrijven. Stichting Warmtenetwerk verwacht de richtlijn na de zomer te kunnen publiceren.